Vi kan inte fortsätta att ta av planetens begränsade tillgångar

Plastic in the ocean

Idag är debatten kring plaster högaktuell världen över. Gigantiska öar av plast flyter omkring i våra världshav. – Att debatten på allvar kommit igång är inte en dag för tidigt. I stort sätt all plast går idag att återvinna ett antal gånger innan materialet blivit så dåligt att den en sista gång går att återvinna som energi. Det här säger Lasse Kindahl som jobbar som inköpare på San Sac, med produktansvar för bland annat säckar och påsar.

Plastinsamling – Sverige är ett föregångsland

Sverige är i det här hänseendet ett föregångsland som under väldigt lång tid haft en fungerade återvinning vilket gör att vårt bidrag, globalt sett, till kontamineringen i naturen av plast idag är väldigt liten. Ett bra exempel på det är vårt retursystem Pantamera, som även myntat uttrycket ”gruvan ovan jord”. Men vi har ändå oändliga möjligheter till att öka återvinningen och att minimera användningen av plaster tillverkade av fossilbaserad nyråvara.

Alla som rest lite utanför Sveriges gränser vet att det på andra håll ser helt annorlunda ut och även om vi i Sverige framförallt vid kusterna drabbas hårt av den plastnedskräpning som försigkommer globalt. Alla som på något sätt hanterar plast, så som leverantörer, brukare, konsumenter, insamlare, kommuner, riksdag, avfallsbranschen, är idag mycket medvetna om behovet av ett nytt sätt att hantera plast i alla led. Vi på San Sac bidrar så mycket vi kan till det, både i vår produktion och i utveckling av våra källsorteringssystem.

Ingen tid att spilla om vi ska uppnå EUs mål

Idag återvinns plast i väldigt låg grad i Europa. Vissa studier visar t ex att enbart 16% av alla insamlade konsument- och verksamhetsförpackningar, totalt 100 000 – 150 000 ton, idag återvinns och då till ett värde som motsvarar drygt hälften av det ursprungliga. Det ska jämföras med att EU har presenterat en plaststrategi som anger att andelen återvunnen plast ska öka till 50% år 2025 och därefter öka med 5% vart 5:e år. Det finns med andra ord ingen tid att spilla om vi ska vara i närheten av att klara dessa mål.

Även om avfallshanteringen inom EU har förbättrats markant under de senaste årtiondena, deponeras fortfarande över en fjärdedel av det kommunala avfallet, och mindre än hälften återvinns eller komposteras. Det finns stora skillnader mellan medlemsländerna, och i Sverige deponeras bara ca 1 procent av avfallet, medan nästan allt avfall deponeras i vissa länder.  

Tekniken går framåt med tillverkning av återvunnet material

Att tillverka produkter av återvunnet material är alltid mer komplext och oftast något mer kostsamt än tillverkning med nyråvara. Här går utvecklingen dock framåt, inte minst i Sverige.

När vi börjar prata om för och nackdelar med återvunnet material svarar Lasse att den frågan är ganska ointressant.
-Vi kan inte fortsätta att ta av planetens begränsade tillgångar utan måste återanvända befintliga resurserna på ett så optimalt sätt som möjligt. Detta oavsett vilket materialslag vi pratar om.

Var hamnar plasten som jag sorterar under diskbänken?

Drygt 40% av all plast sorteras i Sverige. Den insamlade plasten tas om hand av FTI och Plastkretsen och transporteras sedan till den helt nya automatiserade sorteringsanläggningen i Motala. Detta kommer att skapa helt nya möjligheter för en bättre användning av den av hushållen källsorterade plasten. Ett projekt som vi på San Sac med spänning och entusiasm ser fram emot att följa utvecklingen av, avslutar Lasse.

Lasse Kindahl berättar även om vad vi på San Sac gör för att dra vårt strå till stacken i denna känsliga fråga. Läs intervjun här…

San Sac har ett brett sortiment av säckar och påsar för alla ändamål. Se sortimentet här…