Frågor om arbetsmiljö inom detaljhandeln – experten svarar

Shopping marts and carts

[hscp class=”ingress”]På avfallshantering.se har vi i en tidigare artikel diskuterat olika arbetsmiljörelaterade riskfaktorer, förenade med avfallshanteringen inom detaljhandeln. Ämnet intresserade och engagerade varför vi tog kontakt med Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel för att få ytterligare svar på era och våra funderingar.[/hscp]

Förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor viktigt

Hur ser den generella arbetsmiljösituationen ut i Sveriges butiker, i fråga om ergonomi och säkerhet?

– När det gäller ergonomi så förekommer det, mer inom vissa delar av detaljhandeln än inom andra, risker som behöver hanteras. Tunga lyft, obekväma arbetsställningar och kassaarbete som kan vara repetitivt. Därför är det så viktigt med kunskap både hos chefer och medarbetare för att kunna förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Arbetsmiljön upplevs i de flesta fall som bra men visst finns det utmaningar. Vi har fått rapporter från några av våra medlemsföretag om händelser som kan leda till att arbetsmiljön upplevs otrygg. Kunder har i vissa fall sexuellt trakasserat personalen och kommit med rasistiska kommentarer. Vi ser tyvärr en utveckling där personer som kommer in för att stjäla, ibland även utsätter de anställda för hot och trakasserier.

Hur vanliga är sjukskrivningar inom detaljhandeln och vilka är de vanligaste arbetsskadorna?

– Detaljhandeln har senaste åren precis som övriga arbetslivet haft en ökad andel sjukskrivna, framförallt orsakad av psykisk ohälsa. Vanligaste anledningen till olycksfall inom detaljhandeln är fallolyckor. Den allvarligaste anledningen till olycksfall är hot, våld och rån.

Rätt kompetens, resurser och befogenheter krävs för fungerande arbetsmiljöarbete

Vilket ansvar har butikschefen gentemot sina anställda och vad behöver en butikschef känna till i rollen som chef?

– En butikschef är arbetsgivarrepresentant och har i sin chefsroll ansvar för verksamheten i butiken, vilket inkluderar arbetsmiljön. Högsta ledningen har det övergripande ansvaret och ska bland annat se till att arbetsmiljöarbetet fungerar i företaget. I detta ingår att se till att cheferna har kompetens, resurser och befogenheter som är tillräckliga för att kunna utföra de uppgifter som åligger dem i deras arbete för att främja arbetsmiljön.

 Hur kan butikscheferna på bästa sätt hålla sig uppdaterade om rådande arbetsmiljölagar och regelverk?

– Arbetsmiljöverkets hemsida har mycket bra information, likaså Prevent, en organisation som ägs av de centrala parterna på den privata arbetsmarknaden. Handelsrådets hemsida innehåller bland annat information om de kostnadsfria webbutbildningar som parterna inom handelsbranschen tagit fram.

Många frågor om nytt regelverk om arbetsmiljö

Vilka är de vanligaste arbetsmiljöfrågor som du får från detaljhandlare?

– Frågor om det systematiska arbetsmiljöarbetet, som alla arbetsgivare i Sverige ska bedriva oavsett storlek, är vanliga. Det kan handla om riskbedömningar, uppgiftsfördelning och den årliga uppföljningen. Det kommer ofta in frågor kring de relativt nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt rehabilitering.

När det gäller säkerhet så är det, förutom frågor för att förbygga och hantera hot, våld och rån även vanligt med frågor om truckar och hur olyckor vid användning av dem kan förebyggas.

Slutligen – hur ser du på utvecklingen och framtiden i fråga om arbetsmiljön för butikspersonal?

– Precis som i så många andra sammanhang påverkar den digitala utvecklingen även detaljhandeln. Nya betallösningar, e-handel och andra digitala sälj- och köpstödstjänster utvecklas i snabb takt. Allt detta påverkar förstås arbetsmiljön på olika sätt, avslutar Katrin.

Om den härartikeln intresserade dig, vill vi rekommendera dig att läsa artikeln om hur butikers arbetsmiljö, i samband med avfallshantering och återvinning, med hjälp av maskiner, kan förbättra personalens ergonomi, minska stress och leda till en trevligare arbetsmiljö på lastkaj och lager.


Katrin Dagergren, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel