Avfallshantering i butiker – en arbetsmiljöfråga

Man pushing a roll cage ready for delivery in a warehouse

[hscp class=”ingress”]De flesta som arbetar i en butik handskas dagligen med olika typer av avfall och kartonger och wellpappemballage utgör majoriteten av allt avfall inom detalj- och dagligvaruhandeln. Att detta arbete kan leda till arbetsskador och även förhöjd säkerhetsrisk för butikspersonalen är det däremot få som tänker på – än mindre att det kan leda till stress. I den här artikeln belyser vi arbetsmiljöfrågor i butikernas lagermiljöer – och hur det går att komma tillrätta med dem.[/hscp]

Risker med avfallshantering i butiker

Kartonger är skrymmande vilket är ett vanligt problem för butiker. Okomprimerad kartong tar upp alltför mycket plats både på lagret och i avfallscontainrarna. Om avfallscontainrarna fylls snabbt behöver avfallet hämtas oftare och antalet transporter ökar – och därmed även kostnaderna. Handlaren eller butikschefen betalar alltså för att frakta luft.

Ett sätt att minimera transportkostnaderna är att göra avfallet mindre skrymmande genom att skära och vika kartongerna. Riskerna med den här typen av hantering är flera, ur arbetsmiljösynpunkt. Vi har samlat de vanligaste i listan nedan:

  • Skärskador i samband med att personalen skär upp kartongerna.
  • Förslitningsskador: Att upprepade gånger plocka upp och stapla kartonger på pallar och i burar orsakar skadlig belastning på rygg och knän.
  • Brandrisk: Att tomma kartonger samlas på hög inne på lagret innebär även flera olika typer av brandrisker. Wellpapp är ett lättantändligt material som kan göra det lättare för eventuell brand att ta fart och sprida sig. Dessutom kan de avfallsberg som kartongerna ofta vara i vägen för eventuella nödutgångar som behöver användas vid brand.
  • Stress: Att behöva lägga en stor del av sin arbetstid på att hantera och avlägsna avfall från lagret kan även bidra till stress. Den som arbetar i butik är fullt medveten om att tiden bättre hade ägnats åt att fokusera på kunderna och att hjälpa kolleger ute i butiken. Kassakön växer och varorna måste ut på hyllorna, men istället för att göra nytta i butiken är man låst på lagret för att hantera soporna.

Låt maskinerna ta hand om avfallet

Många butiker inom dagligvaruhandeln har idag bra hjälpmedel i form av komprimeringsutrustning som hjälper och avlastar personalen i avfallshanteringen. Då livslängden ofta är lång kan det – om utrustningen är gammal – vara bra att se över lösningen för att undersöka om det är läge att uppgradera den. På senare år har nämligen en mängd ny teknik tagits fram som ytterligare förbättrar redan effektiva lösningar. Balpressar och komprimatorer är mer eller mindre standard i flertalet större livsmedelskedjor men många detaljhandlare använder fortfarande gamla metoder för att hantera avfall vilket påverkar personalens arbetsmiljö negativt.

Butiker som har investerat i en balpress eller komprimator kan minimera de arbetsmiljörelaterade riskerna. Butikspersonalen slänger in wellpapp i ett inkast som är placerat på en höjd omkring 110 –120 cm ovanför marken. De arbetar i upprätt ställning och undviker därigenom skador på rygg och knän. Materialet behöver heller inte förbehandlas – det vill säga skäras eller vikas – utan kartongerna kastas in hela och på så sätt elimineras risken för att personalen skär sig. Dessutom slipper de stressmomentet som uppkommer av att allt för stor del av arbetsdagen går åt till att hantera avfallet.

Kartongerna går på detta sätt dessutom direkt ner i en behållare med stålväggar där brandrisken minskar avsevärt och även spridningsrisken minskar i denna miljö. Maskinerna är dessutom CE-märkta –en produktmärkning som talar om att produkten överensstämmer med EU:s grundläggande krav på hälsa, säkerhet, funktion och miljö.