Underjordsbehållare för källsortering i Botkyrka

MolokDomino Norrköping

[hscp class=”ingress”]Intresset för Kvartersnära insamling (KNI) ökar. En HBV-medlem som nyligen infört underjordsbehållare för källsortering är AB Botkyrkabyggen. – Det är yteffektivare, estetiskt mer tilltalande och ger ökad tillgänglighet, säger Cecilia Thand, projektledare på Botkyrkabyggen.[/hscp]

Det som Botkyrkabyggen köpt in är MolokDomino miljöstationer, tre betongkass­uner fördelade på sex fraktioner. De är vad som kallas semi­underground, det vill säga delvis nedgrävda. Två tred­jedelar av kassunerna är nedgrävda, cirka 1 600 mm under jord och 1 000 mm ovan jord.

En av de stora fördelarna med systemet är att det inte tar så mycket yta, jämfört med traditionellt källsor­teringssystem, eftersom 60 procent av volymen är under mark. Avfallsstationer­na töms med kran. Stationen som installeras för Botkyrka­byggen innehåller:

• Pappers­förpack­ningar, 5 000 liter
• Plastförpackningar, 3 200 liter
• Tidningar, 1 600 liter
• Metallförpackning, ­1 600 liter
• Färgat glas, 1 600 liter
• Ofärgat glas, 1 600 liter

Underjordsbehållare för källsortering

Arbetet med de nya stationerna för källsortering i stadsdelen Norsborg påbörjades i början av november och var klart inom ett par veckor. Värdet på upphand­lingen var cirka 350 000 kronor inklusive moms. Arbete för en del extra markarbeten med att flytta handikapparkering och måla nya parkeringsrutor ingick. Botkyrkabyggen har använt underjordsbehållare för hushållssopor i över ett årtionde, men underjordsbehålla­re för källsortering är lite mer ovanligt. – Vid större renoveringsprojekt där vi även lagt myck­et tid på den yttre bostadsmiljön, samt i samband med nyproduktion, har vi valt att använda oss av underjords­behållare för källsortering, säger projektledaren Cecilia Thand. – Detta blir det första försöket med underjordsbehållare till källsortering i Norsborg.

Vi skapar minst 12 nya parkeringsplatser

Där har vi brist på mark som kan tas i anspråk till det befintliga containersystemet, därför har de blivit placerade på tidigare parkeringsplat­ser. I dagsläget har vi stor brist på parkeringsplatser till våra hyresgäster. Att gräva ner källsorteringen kräver en parkeringsplats men gör att vi kan ta bort containrarna och skapa minst 12 nya parkeringsplatser. Vi har använt oss av HBV­avtalet och det var väldigt enkelt att hitta rätt leverantör och slippa tiden det tar att göra en offentlig upphandling. Vi har haft kontakt med Lasse Lundmark, upphandlare på HBV. Han har svarat fort och tydligt på våra frågor och varit till stor hjälp, säger Cecilia Thand.

Annas stora erfarenhet och kunnighet har varit till stor hjälp

Hur har samarbetet varit med leverantören San Sac? – Det har varit ett bra samarbete, säger Cecilia Thand. Vår kontaktperson har varit Anna Åhlan­der. Hennes stora erfarenhet och kunnighet har varit till stor hjälp vid projekteringen och hon har sett till så att vi får en bra helhetslösning och inte missar några detaljer. Kommer ni att köpa in fler underjordsbe­hållare till era bostadsområden? – Det här är tänkt som ett pilotprojekt som vi sedan ska utvärdera, men vi hoppas kunna fortsätta även nästa år.

”Vi strävar efter att det ska bli bättre med källsortering och att det ska vara rent och fint i våra områden”

Vi strävar efter att det ska bli bättre med källsortering och att det ska vara rent och fint i våra områden och hoppas att hyresgästerna kommer att uppskatta satsningen och vilja källsortera mera. AB Botkyrkabyggen är det största bostads­bolaget i Botkyrka. Det ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Bolaget äger och förvaltar cirka 10 700 bostäder. Ungefär var tredje botkyrkabo bor i en av Botkyrkabyg­gens bostäder.

Cecilias tips

Cecilia Thand på AB Botkyrka byggen delar med sig av några tips till andra bostads bolag:

  • Börja i tid! Tänk på att det är leveranstider på produkterna och att ni eventuellt kan behöva söka bygglov.
  • Använd en kunnig leverantör som kan bistå med erfarenhet och kunskap.

Artikeln är hämtat ut HBV-Magasinet 2017-4.
Läs mer om HBV>>

San Sac är vinnaren i HBV-upphandlingen. Läs mer>>