Ska din BRF byta avfallslösning? Så får du hjälp!

Ny soplösning i brf

[hscp class=”ingress”]Du som engagerat dig i bostadsrättsföreningens styrelsearbete är sällan erfaren och sakkunnig fastighetsexpert. Många gånger är det kanske snarare av god vilja som du som ordförande har ställt upp – för att ingen annan ville det. Så när det är dags att uppdatera den föråldrade avfallslösningen är det kanske inte en självklarhet hur du ska gå tillväga…[/hscp]

Rätt beslut på rätt grunder

Att en bostadsrättsförening vill byta avfallslösning kan bero på en mängd olika orsaker. Den kan exempelvis vara dyr, opraktisk, ful eller omodern. En orsak som oftare än andra driver på ett sådant byte är dock att den befintliga lösningen inte möter kommunens krav och måste bytas.

Oavsett varför ett beslut fattas om en ny lösning för avfallshanteringen i en BRF, kommer det att innebära en investering och det är många delar att hålla reda på. För att kostnaden inte ska skena iväg är det därför viktigt att planeringen utgår från fyra faser: dimensionering, projektering, markarbete och installation. Det är viktigt att alla delar sker på rätt sätt och på rätt grunder. San Sac erbjuder en kundanpassad lösning för hela installationskedjan; från upprättande av bygglov och anlitande av entreprenörer till genomförande och överlämning av en fullt fungerande lösning – färdig att börja användas.

Det är viktigt att alla delar sker på rätt sätt och på rätt grunder.

Dimensionering – avfallsmängd och omgivning

Peter Elias är projektledare på San Sac i Linköping och menar att det är viktigt att i ett tidigt skede ta reda på vilken lösning som passar bäst utifrån bostadsrättsföreningens individuella förhållanden i och omkring fastigheterna som utgör föreningen. Avfallslösningens dimensionering måste vara väl genomtänkt för att fungera optimalt.

– Först och främst gäller det att ta reda på hur många lägenheter i din BRF som kommer att använda sig av avfallslösningen och hur fastigheterna ser ut – om det är en huskropp eller flera, hur stora lägenheterna är och hur många som bor i dem. Det påverkar ju mängden avfall i hög grad. Om en BRF omfattar 150 lägenheter måste det ju till en helt annan lösning än om den bara omfattar 50.

Nästa steg är att ta reda på vad för avfall som lösningen ska användas för. På basnivå är uppdelningen restavfall och matavfall och för detta krävs ett eller två kärl. Sedan finns det även system för sex återvinningsfraktioner – pappersförpackningar, plastförpackningar, tidningar, metallförpackningar och glas (färgat och ofärgat). Valet av en sådan fraktionslösning påverkas givetvis också av avfallsmängden. Peter förklarar:

–Tömningsintervallet måste anpassas efter mängden avfall i relation till storleken på avfallslösningen. Man måste även ta reda på om det finns tillräcklig markyta att använda sig av. Ibland får man exempelvis sätta in en mindre lösning än vad som egentligen är optimalt, och istället lösa det genom fler tömningar.

Projektering – att sondera terrängen

Utöver att göra ritningar och att söka bygglov där dessa ritningar fungerar som underlag, handlar projekteringsfasen om att föra en dialog med renhållningsbolagen om lämpliga platser för den nya lösningen – det ska ju fungera för dem i deras tömningsarbete. Samtidigt är det viktigt att ta reda på om den utvalda platsen verkligen lämpar sig för grävarbete som behöver göras inför installation av exempelvis underjordsbehållare och krantömda system.

– I och med att vi tar ett helhetsansvar hjälper vi till att ta fram ritningarna och skapa underlaget till bygglovsansökan. Vi tar reda på hur kablar och rör ligger placerade i marken så att din BRF inte lägger tid på att söka bygglov för en yta där det exempelvis går fjärrvärmeledningar. På samma sätt vill vi undvika att arbete påbörjas på platser där det finns berg dolt under jord. Vi sonderar terrängen, bokstavligt talat, för eventuella markarbeten.

Markarbeten och installation

Om bygglovet beviljas kan markarbetet inledas. I det skedet kontaktas gräventreprenad för att utföra uppdraget. Peter Elias betonar vikten av att göra ett gediget förarbete i urvalet:

– Vi har bra kontaktnät på många orter, men om det är en ny ort där vi ska utföra arbetet tar jag in anbud från flera olika företag. Jag ser till att det är verksamheter som har funnits i några år, att de sköter sina ekonomiska åtaganden och rent allmänt uppfattas som seriösa aktörer. När vi väl fattat beslut om vem vi ger uppdraget går vi igenom den tilltänkta lösningen med dem och de tar del av de ritningar som vi har tagit fram. Sedan börjar själva grävarbetet.

Installationen av den nya lösningen sker i samband med markarbetet, så att arbetet kan färdigställas så fort som möjligt. Behållarna placeras i marken varefter de omgivande ytorna återställs. Peter vill gärna framhålla vikten av att platsen lämnas i det skick som kunden önskar:

– Ofta uppstår kringarbeten vid installationen. I och med att vi ändå har en grävmaskin på plats hjälper vi givetvis till att exempelvis jämna ut det kringliggande markområdet så att vi inte bara installerar och åker därifrån.

Helhetsansvar vid ny avfallslösning för BRF – från början till slut

Avslutningsvis diskuterar Peter Elias på San Sac AB fördelarna med att välja en leverantör som tar ett helhetsgrepp om hela förfarandet kring ny avfallslösning. I och med att styrelsen i en bostadsrättsförening oftast inte har djupare kunskap om just avfallshantering menar han att det är oerhört uppskattat av San Sacs kunder att projektet drivs i sin helhet av leverantören:

– När vi har kommit överens med kunden om vad det är för typ av lösning som de önskar tar vi över hela kedjan – från upprättandet av bygglov till att anlita entreprenörer och ser till att de utför arbetet på rätt sätt. Vi avslutar och överlämnar fullt fungerande lösning till kund – färdig att börja användas.