Sänkt avfallstaxa och slopade arbetskostnader för Brf i Örnsköldsvik

Brf Vattentornet Övik 3

[hscp class=”ingress”]Brf Vattentornet i Örnsköldsvik består av 7 hus med totalt 143 lägenheter. Tidigare har föreningens medlemmar slängt sina sopor i de sopnedkast som funnits i fastigheterna sedan de byggdes på 50-talet. Britt-Mari Törnquist var ordförande i föreningen då det beslutades att den befintliga soplösningen skulle bytas ut.[/hscp]

Föråldrad avfallshantering fick ett plötsligt slut

De bakomliggande orsakerna till ny avfallslösning i föreningen var flera. I samband med att Örnsköldsvik införde matavfallsinsamling i kommunen väcktes tanken om ny avfallslösning bland föreningens medlemmar. Ett alternativ som då övervägdes var att investera i en kompost. Förslaget förkastades i och med att installation och skötsel hade blivit både kostsam och komplicerad.

Under ett antal år fick frågan därför bero och avfallshanteringen sköttes på samma sätt som tidigare. De boende tömde sitt avfall i sopnedkasten varpå fastighetsskötaren med traktor samlade in sopsäckarna på 18 olika upphämtningsplatser i föreningen. Därefter slängdes säckarna i container som tömdes av kommunens renhållningsbolag. Sammantaget ägnades mellan fyra och sex timmar per vecka åt att köra sopor.

”Att fortsätta hantera soporna på samma sätt var inte aktuellt”

– Det som slutligen ledde till att vi blev tvungna att hitta en ny lösning var att fastighetsskötaren sade upp sig, berättar Brit-Mari. Vi bestämde oss då för att inte anställa någon ny och istället lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad. Att fortsätta hantera soporna på samma sätt var inte aktuellt – inte minst för att många av medlemmarna i föreningen tyckte att lösningen var föråldrad och inte miljöriktig.

Gott renommé avgjorde

– Utmaningen för mig inför valet och införandet av ny soplösning, var framför allt att avväga kapaciteten, välja placeringen och bedöma hur ofta soporna borde tömmas. Det var också knepigt att veta hur vi skulle jämföra olika leverantörer med varandra.

Under en resa till Stockholm uppmärksammade Britt-Mari Moloks behållare och blev därför intresserad av att ta reda på mer om dem. I samband med detta fick även en annan bostadsrättsförening i Örnsköldsvik bygglov för en underjordsbehållare av samma typ, vilket bidrog till intresset för produkten. Britt-Mari, igen:

– I och med att den andra föreningen hade San Sac som leverantör och var nöjda med dem gick vi på gott renommé och följde deras exempel. Vi tog även in två andra offerter men kunde inte se någon större prisskillnad, varför vi valde att anlita en leverantör som vi kände till sedan tidigare.

Kostnaderna för sophanteringen betydligt lägre

Brf Vattentornet valde nedgrävda Molok-behållare – tre stationer med två kärl i varje; en för brännbart och en för matavfall. Behållarna töms var fjortonde dag. Britt-Maris samlade bedömning är att förändringen har blivit till det bättre:

– Reaktionerna var inledningsvis spridda. Några satte sig emot beslutet, mest på grund av bekvämlighet, medan andra var tacksamma för att det äntligen hände något. När lösningen fanns på plats och började nyttjas har dock de flesta reaktionerna bara varit positiva.

Brf Vattentornets beräknade kostnader för sophanteringen var tidigare omkring 80 000 kronor per år. Denna kostnad innefattade dock enbart kostnaden för tömningen av containern. Vad föreningen då inte tog med i beräkningen var all den tid som fastighetsskötaren lade på att köra avfallet till containern samt kostnaden för traktorn.

– Främst har föreningen tjänat på lösningen genom att ingen har behövt anställas för sophanteringsarbetet. I och med insamlingen av matavfall, som sänker avfallstaxan och slopade arbetskostnader för vaktmästare, blir nu kostnaderna för sophanteringen betydligt lägre och investeringskostnaden av den nya lösningen kan därför räknas hem på omkring tre år, säger Britt-Mari Törnquist avslutningsvis.

Ladda ner caset som pdf