Branschexperten: Hållbar hantering av förpackningar allt viktigare när e-handeln växer

förpackningar 1024x656

Svensk e-handel fortsätter att växa – 2018 blev ännu ett framgångsrikt år då omkring 77 miljarder kronor omsattes. En ökning med nästan 10 miljarder i jämförelse med föregående år. Men den ökande e-handeln innebär även att alltfler varor måste fraktas till, lagras i och skickas vidare från olika lager och distributionscentraler – något som även medför stora mängder avfall i form av förpackningsmaterial. Vi har talat med Daniel Hellström, universitetslektor inom området förpackningslogistik på Lunds Tekniska Universitet, som ger sin syn på vad vi gemensamt kan göra för ett mer hållbart distributionsförfarande.

Förpackningar – en resurs för företagen

Daniel Hellström forskar inom två områden. Den ena delen handlar om att hitta en hållbar förpackningsdesign som gynnar såväl människan och miljön som plånboken. Här finns stor potential till förbättring för både näringslivet och samhället. Den andra delen handlar om logistikflöden specifikt inom handeln, med huvudsaklig inriktning på last mile-distribution, returhantering och olika konsumentaspekter inom e-handel.

Ett stort fokus för arbetet handlar om att hitta sätt att uppnå cirkularitet. Här gäller det inte i första hand att ta bort förpackningsmaterial ur ”cykeln”, utan snarare om hur vi kan återvinna och återanvända det. Daniel förklarar:

– Här finns det två flöden att ta hänsyn till. Dels det interna flödet – i produktionsanläggningar, distributionscentraler och lager – där företagen själva styr över det material som används och i vilken grad det ska återanvändas. Dels det flöde som kretsar kring kundernas hantering av förpackningsmaterialet, som företagen själva inte har någon kontroll över. Allt fler företag börjar nu förstå värdet av en ökad cirkulation i det interna flödet – att det är en resurs som kan tillvaratas genom återanvändning.

Ljus framtid för wellpapp

Ett av de material som länge och i hög grad använts till förpackningar är wellpapp. Daniel anser att det är ett utmärkt material som har stor potential även för framtidens förpackningar:

– Personligen tror jag väldigt starkt på wellpapp. Inte bara när det handlar om förpackningar ut till konsument utan även inom industrin för sekundär- och tertiärförpackningar. Här skulle jag vilja lyfta de initiativ som tagits av bland annat Ikea där träpallar praktiskt taget helt har bytts ut till pallar i wellpapp. Wellpappen kan även anpassas efter den produkt den används till. På så sätt kan specifika lösningar göras för respektive produkt, vilket även leder till att transporterna få en bättre fyllnadsgrad. Dessutom är det ju helt nedbrytningsbart.

Ökad återvinning genom standardiserade förpackningsmaterial

Idag lägger e-handelsföretagen inte särskilt stort fokus på förpackningar och Daniel menar att fler måste ta ett större ansvar:

– För att öka återvinningsgraden skulle mer standardiserade förpackningsmaterial göra stor nytta. Egentligen är det sekundärt om materialet som används är fossilfritt eller ej. I första hand handlar det om att de material som finns i förpackningarna ska kunna användas många gånger, till olika ändamål. På så sätt stannar de i ett och samma flöde och kan används till nya förpackningar eller som råmaterial till produkter. Här ser jag en möjlighet för olika aktörer inom avfallsbranschen att alliera sig med förpackningsleverantörerna för att tillsammans hitta sätt att systematiskt använda sig av materialtyper som passar för olika typer av avfallslösningar.

Daniel framhåller att många företag, genom relativt enkla beslut, både kan göra en insats för miljön och samtidigt spara pengar:

– Fler och fler företag kommer att börja arbeta för materialmässig enhetlighet i sina förpackningssystem. Särskilt då de inser att det i slutänden även kan innebära sänkta kostnader. Jag tror att detta ligger väldigt nära i tiden. I takt med att företagen får upp ögonen för vinsterna med ett systemtänk kring förpackningar kommer detta att aktualiseras i högre grad.

Fler dimensioner på förpackningsfrågan

Samtidigt finns det andra aspekter att ta hänsyn till. Daniel understryker att många företag heller inte har full kontroll på hela kedjan av olika förpackningsflöden. Den ena underleverantören kan använda sig av en typ av förpackningsmaterial, medan den andra använder en helt annan.

Det som ska till är att företagen samlar kompetenser inom såväl förpackning och logistik som hållbarhet och ger dem möjlighet att se över befintliga förfaranden. Här menar Daniel att fler behöver sprida sina kunskaper och insikter:

– Sanningen är att de allra flesta företag aldrig ens tänkt tanken att man skulle kunna vinna på ett materialmässigt mer enhetligt förpackningsförfarande. Bara det att ATS-Orwak nu väljer att lyfta den här frågan på sin kunskapsportal är ett led i att utbilda företag om vikten av att tänka systematiskt kring vilka material som används för förpackningar och vilka nya strategier som kan tillämpas istället.

Bli av med förpackningsmaterialet – en del av kundupplevelsen

I takt med att alltfler produkter skickas är det inte bara materialet från själva produktförpackningen som vi måste göra oss av med – det är även förpackningen i vilken den skickas. För konsumenten kommer därför kvittblivningen av förpackningsmaterial i allt högre grad bli en del av kundupplevelsen och en tjänst som företagen tillhandahåller.

– Om din kundresa avslutas med ett besök på en återvinningscentral kommer helhetsupplevelsen av köpet att färgas av det. Konsumenternas syn på tjänster och service har förändrats radikalt bara under de senaste tio åren. Vi har exempelvis gjort studier på de paketautomater som används vid vissa typer av e-handel. Vad vi såg då var att kunderna i hög grad efterfrågade möjligheten att direkt på plats kunna slänga förpackningsmaterialet. Här finns stor utvecklingspotential och med tiden kommer e-handelsföretagen att hitta fler och nya sätt att erbjuda kvittblivning som en tjänst för att möta konsumenternas förväntningar.

Vill du veta mer om hur du på bästa sätt kan omvandla ditt förpackningsmaterial till en ekonomisk resurs? Ta gärna kontakt med oss på ATS-Orwak så kan vi vägleda dig till den optimala avfallslösningen för just din verksamhet.